യോഹന്നാനു ലഭിച്ച വെളിപാട്

ആമുഖം

അധ്യായം 1             അധ്യായം 2             അധ്യായം 3             അധ്യായം 4

അധ്യായം 5             അധ്യായം 6             അധ്യായം 7             അധ്യായം 8

അധ്യായം 9             അധ്യായം 10          അധ്യായം 11            അധ്യായം 12 

അധ്യായം 13           അധ്യായം 14          അധ്യായം 15            അധ്യായം 16 

അധ്യായം 17           അധ്യായം 18          അധ്യായം  19           അധ്യായം 20

അധ്യായം 21           അധ്യായം 22