ഉത്‌പത്തി - 10

ജനതകളുടെ ഉദ്‌ഭവം

1 നോഹയുടെ പുത്രന്‍മാരായ ഷേമിഌം ഹാമിഌം യാഫെത്തിഌം ജലപ്രളയാനന്തരമുണ്ടായ പുത്രന്‍മാരുടെ പേരുവിവരം.

2 യാഫെത്തിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍: ഗോമര്‍, മാഗോഗ്‌, മാദായ്‌, യാവാന്‍, തൂബാല്‍, മെഷെക്‌, തീരാസ്‌.

3 ഗോമറിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍: അഷ്‌ക്കെനാസ്‌, റീഫത്ത്‌, തോഗര്‍മ്മ.4 യാവാന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍: എലീഷാ, താര്‍ഷീഷ്‌, കിത്തിം, ദോദാനീം.

5 ഇവരുടെ സന്തതികളാണ്‌ കടലോരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങള്‍. അവര്‍ താന്താങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളില്‍ വെവ്വേറെ ഭാഷകള്‍ സംസാരിച്ച്‌, വെവ്വേറെ ഗോത്രങ്ങളും ജനതകളുമായി പാര്‍ത്തുവരുന്നു.

6 ഹാമിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍: കുഷ്‌, മീസ്രായിം, ഫുത്ത്‌, കാനാന്‍ എന്നിവര്‍.

7 കുഷിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍: സേബാ, ഹവിലാ, സബ്‌ത്താ, റാമാ, സബ്‌ത്തേക്കാ. റാമായുടെ മക്കളാണ് ഷബായും, ദദാഌം.

8 കുഷിന്‌ നിമ്‌രോദ്‌ എന്നൊരു പുത്രന്‍ ജനിച്ചു. അവനാണ്‌ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷന്‍.

9 അവന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുമ്പില്‍ ഒരു നായാട്ടുവീരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌, കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുമ്പില്‍ നിമ്‌രോദിനെപ്പോലെ ഒരു നായാട്ടുവീരന്‍ എന്ന ചൊല്ലുണ്ടായി.

10 ആരംഭത്തില്‍ അവന്‍െറ രാജ്യം ഷീനാര്‍ ദേശത്തെ ബാബേലും ഏറെക്കും അക്കാദുമടങ്ങിയതായിരുന്നു.

11 അവിടെനിന്ന്‌ അവന്‍ അഷൂറിലേക്ക്‌ കടന്ന്‌ നിനെവേ, റേഹോബോത്ത്‌ പട്ടണം, കാലാ എന്നിവ പണിതു.

12 നിനെവേക്കും കാലായ്‌ക്കും മധ്യേ റേസന്‍ എന്ന വലിയ നഗരവും അവന്‍ നിര്‍മിച്ചു.

13 മിസ്രായിമിന്‍െറ മക്കളാണ്‌ ലൂദിം, അനാമിം, ലഹാബിം, നഫ്‌ത്തുഹിം,

14 പത്രുസിം, കസ്‌ലുഹിം, കഫ്‌ത്തോറിം എന്നിവര്‍. കസ്‌ലുഹിമില്‍നിന്നാണ്‌ ഫിലിസ്‌ത്യരുടെ ഉദ്‌ഭവം.

15 കാനാഌ കടിഞ്ഞൂല്‍പുത്രനായി സീദോഌം തുടര്‍ന്നു ഹേത്തും ജനിച്ചു.16 ജബൂസ്യര്‍, അമോര്യര്‍, ഗിര്‍ഗാഷ്യര്‍,

17 ഹിവ്യര്‍, അര്‍ക്കീയര്‍, സീന്യര്‍,18 അര്‍വാദീയര്‍, സെമറീയര്‍, ഹമാത്ത്യര്‍ എന്നീ വംശങ്ങളുടെ പൂര്‍വികനായിരുന്നു കാനാന്‍. പില്‍ക്കാലത്ത്‌ കാനാന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു.

19 കാനാന്‍ വംശജരുടെ നാട്‌ സീദോനില്‍ തുടങ്ങി ഗെരാറിന്‌ നേര്‍ക്ക്‌ ഗാസ വരെയും സോദോമിഌം ഗൊമോറായ്‌ക്കും അദ്‌മായ്‌ക്കും സെബോയിമിഌം നേര്‍ക്ക്‌ ലാഷാ വരെയും നീണ്ടുകിടന്നു.

20 ഇതാണ്‌ ഭാഷയും ദേശവും കുലവുമഌസരിച്ചു ഹാമിന്‍െറ സന്തതിപരമ്പര.

21 യാഫെത്തിന്‍െറ മൂത്ത സഹോദരനായ ഷേമിഌം മക്കളുണ്ടായി. അവന്‍ ഏബറിന്‍െറ മക്കള്‍ക്കു പൂര്‍വപിതാവാണ്‌.

22 ഷേമിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍ ഏലാം, അഷൂര്‍, അര്‍പ്പക്‌ഷാദ്‌, ലൂദ്‌, ആരാം എന്നിവരും

23 ആരാമിന്‍െറ പുത്രന്‍മാര്‍ ഊസ്‌, ഹൂല്‍, ഗേതെര്‍, മാഷ്‌ എന്നിവരുമായിരുന്നു.

24 അര്‍പ്പക്‌ഷാദിന്‌ ഷേലാഹും, ഷേലാഹിന്‌ ഏബറും ജനിച്ചു.

25 ഏബറിന്‌ രണ്ടു പുത്രന്‍മാരുണ്ടായി. ഒരുവന്‍െറ പേര്‌ പേലെഗ്‌. കാരണം, അവന്‍െറ കാലത്താണ്‌ അവര്‍ ഭൂമി വീതിച്ചത്‌. അവന്‍െറ സഹോദരന്‍െറ പേര്‍ യോക്‌താന്‍.

26 യോക്‌താന്‍െറ പുത്രന്‍മാരായിരുന്നു അല്‍മോദാദ്‌, ഷേലെഫ്‌, ഹസര്‍മവെത്ത്‌, യാറഹ്‌,

27 ഹദോറാം, ഊസാല്‍, ദിക്‌ലാ,

28 ഓബാല്‍, അബിമായേല്‍, ഷെബാ,

29 ഓഫീര്‍, ഹവില, യോബാബ്‌ എന്നിവര്‍.

30 അവര്‍ പാര്‍ത്തിരുന്ന നാട്‌സേഫാറിലെ മേഷാ മുതല്‍ കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശം വരെ നീണ്ടുകിടന്നു.

31 ഇതാണ്‌, ദേശവും ഭാഷയും കുലവുമഌസരിച്ച്‌ ഷേമിന്‍െറ സന്തതിപരമ്പര.

32 ദേശവും തലമുറയുമഌസരിച്ച്‌ നോഹയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബ ചരിത്രമാണ്‌ ഇത്‌. ഇവരില്‍നിന്നാണ്‌ ജലപ്രളയത്തിഌശേഷം ജനതകള്‍ ഭൂമിയിലാകെ വ്യാപിച്ചത്‌.

---------------------------------------
ഉല്പത്തി - ആമുഖവും അധ്യായങ്ങളും
---------------------------------------